Jacob Cops

geboren: 1621 in Nederland; overleden: 10 november 1684 in Makassar

Functies bij de Compagnie

Landvoogd van Banda: 26 januari 1665 tot 2 mei 1669
Landvoogd van Amboina: 1669 tot 1672

Biografie

Jacob Cops (ook wel geschreven als Jacob Kops) is in 1621 geboren in Nederland en overleden in Makassar (of Batavia?) op 10 november 1684. Uitgezonden door heren Zeventien als raad extraordinaris van Indië (1663-1675), kwam hij in december 1663 op Java aan. Bij resolutie van 7 oktober 1664 werd hij tot gouverneur van Banda (26 januari 1665 tot 2 mei 1669) benoemd, waar hij zich, volgens Valentijn, zeer gehaat maakte. Wegens willekeurige gevangenneming van opperkoopman Almonde werd hij naar Batavia teruggeroepen. Na bevorderd te zijn tot gouverneur van Ambon (res. 26 december 1668) werd hij daar om ‘verscheyden morsserijen’ ontslagen (res. 7 januari 1672) en verloor zelfs zijn functie van raad-extraordinaris. Aan morshandel, d.i. particuliere handel buiten de VOC om, maakten bijna alle compagniesdienaren zich schuldig; Cops zou het in ‘onbeschrijfelijke mate’ gedaan hebben. Hij werd op 21 september 1675 van al zijn ambten vervallen verklaard. Hij schijnt evenwel invloedrijke beschermers in patria gehad te hebben, want in 1677 werd hij tot president van Makassar benoemd en zag zich in 1680 door heren Zeventien hersteld als raad-extraordinaris. Hij overleed op 10 november 1684 in Makassar.

Hij was gehuwd met Elisabeth Ulejus of Ulies of Ulirus. Zijn wapen vertoont drie door elkaar geslingerde vissen. Johannes Cops, die ook in Banda landvoogd is geweest, is zijn zoon. Ook zijn zoon, die van 15 september 1691 tot 31 augustus 1694 gouverneur van Banda was, was daar als slecht en nalatig bestuurder bekend en na op eigen gezag dit ambt te hebben verlaten, werd ook hij raad van Indië maar ook hier, op aanklacht van den gouverneur-generaal van Hoorn, wegens nalatigheid ontslagen.

Bronnen

[1] Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (red.), 1911-1937. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) . - Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, 1911-1937. [nl]
[2] Rumphius, G.E., 2002. De Ambonse eilanden onder de VOC : zoals opgetekend in De Ambonse Landbeschrijving. - Utrecht: Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, 2002. - 254 p., [nl]
[3] Valentijn, François, 2002. Oud en Nieuw oost-Indiën, deel II. - Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2002. [nl]