Johannes Cops

geboren: ca 1650 in Nederland; overleden: 1706 in Batavia

Functies bij de Compagnie

Landvoogd van Ternaten: 1689 tot 1691
Landvoogd van Banda: 15 september 1691 tot 31 augustus 1694

Biografie

Johannes Cops (ook wel geschreven als Joannes Kops) was de zoon van Jacob Cops, die ook in Banda landvoogd is geweest. Hij is geboren omstreeks 1650 in Nederland en overleden in Batavia in 1706. Hij kwam uit met zijn ouders en werd op Ambon tot assistent aangesteld, waar hij het ambt van secretaris van de raad van justitie waarnam. In 1670 werd hij eerste op Larike, waarna in 1673 zijn bevordering tot onderkoopman volgde. In 1676, 1677 en 1682 werd hij respectievelijk logeboekhouder op het soldijkantoor in Batavia, koopman en opperkoopman, tevens eerste in Japara, in welke functie hij een hofreis naar Kartasoera maakte. In hetzelfde jaar werd hij hoofd op het soldijkantoor in Batavia en tevens president van boedelmeesteren. Tijdens zijn verblijf in de hoofdstad ging hij als mede-commissaris naar Bantam. Hierop volgde in 1689 zijn aanstelling tot gouverneur van Ternate, en nog in hetzelfde jaar zijn benoeming tot raad-extraordinair. In 1690 werd hij gouverneur van Banda, waar hij volgens Valentijn ‘zeer weinig werk van zijn dienst’ zou gemaakt hebben. Op 10 november 1693 werd hij op verzoek van Banda teruggeroepen om zitting te kunnen nemen in den raad van Indië. In 1696 werd hij president van heemraden en gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander. Ook als lid in de raad is Valentijn niet best over hem te spreken. In de brieven naar patria werd ook zeer over zijn indolentie geklaagd, om welke reden de heren Zeventien hem bij resolutie van 26 juli 1705 ontsloegen, doch met behoud van rang en traktement. Nochtans wordt over zijn ‘ervarentheyt in den omgang met inlanderen’ gesproken. Ook schijnt hij aanleg en lust in studie gehad te hebben, althans talrijke boek- en kaartwerken, voor de compagnie van belang, werden in zijn boedel aangetroffen.

Hij was gehuwd met Adriana Bent (overleden in 1685), dochter van Frederik Lambertsze, raad-extraord. en commissaris-generaal en van Gijsberta Sloot (wier tante, Machteld Sloot, de echtgenote was van Jacob Jorisze Pits). Cops' zuster Anthonia was in 1676 gehuwd met Dirk van Bleiswijck. Zijn broer Dirk werd in 1689 de echtgenoot van Catharina Daems, weduwe van Benjamin van der Meer.

Bron

[1] Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (red.), 1911-1937. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) . - Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, 1911-1937. [nl]